Letní šachový tábor 2023

Publikoval(a) Svatava Ptáčková dne

V letošním roce bude opět o letních prázdninách šachový tábor. Bude v Krkonoších na Lesní boudě. Pokud máte zájem, aby vaše děti prožily týden plný nejen šachů, ale i různých her v překrásném prostředí Krkonoš, přihlaste je na náš tábor. Zde naleznete propozice tábora včetně přihlášky.

Prázdninový letní šachový tábor KHŠS  2023 – 19. ročník

__________________________________________________

Letní tábor pro děti se zájmem o šachy, převážně z šachových oddílů Královéhradeckého kraje, DDM a školních kroužků pro ročníky 2006 a ml.

 

Pořádá Krajské tréninkové centrum mládeže Královéhradeckého krajského šachového svazu.

__________________________________________________________________________________________________________________________

Místo, termín, cena

 

►         Pobyt se uskuteční na jednom z nejkrásnějších a exkluzívních míst Východních Krkonoš v nadmořské výšce 1102 m n. m na jižním svahu Liščí hory.

              Lesní bouda, Černý Důl 187, 543 44 Pec pod Sněžkou, www.lesnibouda.cz

►          Neděle 13. srpna 2023 – neděle 20. srpna 2023

►          Cena 6 500,- Kč

►          Hráči z listiny talentů KHŠS cena 5 250,- Kč

►          Kapacita tábora je 60 dětí

►          Dopravu účastníků na tábor a z tábora zajišťují zákonní zástupci v čase od 12:00 do 13:00 hodin

►          V ceně je zahrnuto ubytování se stravováním 5x denně, pitný režim, náklady na veškeré aktivity v průběhu tábora, úrazové pojištění dětí

Program tábora

►          Rozvíjení šachových dovedností (ve skupinách podle výkonnosti), nejsilnější skupina bude mít rozšířený šachový program i v odpoledních hodinách a turnaj

►          Sportovní program, hry, 1x celodenní výlet, celotáborová hra

Vedení tábora

►          Hlavní vedoucí a zdravotnické zabezpečení: Mgr. Svatava Ptáčková, trenér šachu 4. třídy

►          Hlavní trenér: Ing. Luboš Roško, mistr FIDE, šachový trenér 1. třídy

►          Trenéři: Mgr. Kateřina Rošková, KMž trenér 1. třídy,

FM Martin Buločkin, trenér 2. třídy

KM Tomáš Ptáček, trenér 3. třídy

Filip Šolc, trenér 3. třídy

Informace, přihlášky, kontakty, platby

►          Mgr. Svatava Ptáčková, tel. 731 78 22 33, e-mail: svatavaptackova@seznam.cz

►          Termín přihlášek: do 30. dubna 2023

►          Úhradu za účast na táboře v potvrzené výši uhraďte nejdéle do 15. května 2023 na účet KHŠS, č. ú. (FIO banka): 2500034513/2010, variabilní symbol – datum narození dítěte ve formátu RRMMDD.

Na požádání vystavíme fakturu. Při neuhrazení v termínu může být dítě vyškrtnuto ze seznamu účastníků a pořadatel má právo dát přednost jinému zájemci.

►          Storno poplatky: do 31. 5. 2023 činí 1000,- Kč, poté 1 500,- Kč

►          Na přijetí dítěte do tábora není právní nárok. O přijetí bude v přihlášce uvedený zákonný zástupce informován.

►         Aktuální informace vč. přihlášených zájemců o tábor a informace o minulých ročnících naleznete na internetových stránkách KHŠS  http://khss.chess.cz/category/tabor-khss/

 

K účasti Vás srdečně zve KHŠS a tým trenérů a vedoucích.

Letní šachový tábor 2023 – PŘIHLÁŠKA

Jméno dítěte:  
Rodné číslo:  
Zdravotní pojišťovna:  
Zákonný zástupce:  
Celá adresa bydliště včetně PSČ:  
Telefon, E-mail:  
Kontaktní osoba a telefon pro urgentní případy po dobu trvání tábora:  
Zdravotní omezení a jiná sdělení:
Vystavení faktury (název organizace, adresa, IČ, požadovaný text):
V případě zvláštních okolností zajistím okamžitý odvoz dítěte domů (onemocnění, závažné nedodržení a opakované porušování táborového řádu).
Seznámil(a) jsem se se zaměřením a programem tábora.                                      
Souhlasím s podmínkami účasti dítěte na táboře.
Datum, podpis zákonného zástupce:

 

Pokyny k přihlášce

           Přihlášku zašlete nascanovanou na mail hlavní vedoucí: svatavaptackova@seznam.cz

Případně přihlášku vytiskněte, čitelně vyplňte a celou stránku zašlete v písemné podobě na adresu: Svatava Ptáčková, Kyjevská 444, 503 41 Hradec Králové 7. Použijte obyčejnou poštu, nedostanete-li do 5 pracovních dnů vyrozumění, informujte se u hlavní vedoucí tábora.

PODMÍNKY ÚČASTI DÍTĚTE NA TÁBOŘE (§ 9 zákona č. 258/2000 Sb.)

►           Dítě je zdravotně způsobilé k účasti na dané akci a nejeví známky akutního onemocnění (například horečky

nebo průjmu).

►           Ve 14 kalendářních dnech před odjezdem na tábor nepřišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním

onemocněním nebo podezřelou z nákazy a ani mu není nařízeno karanténní opatření.

►           Na tábor můžeme přijmout pouze dítě splňující výše uvedené požadavky.

►           Zdravotní způsobilost dítěte posuzuje a posudek vydává praktický lékař pro děti a dorost, který dítě registruje.

►           Skutečnosti o zdravotní způsobilosti potvrzuje v písemném prohlášení zákonný zástupce dítěte. Toto potvrzení nesmí být starší než jeden den.

►           Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte a písemné prohlášení předloží zákonný zástupce při příjezdu dítěte na tábor.

 

Propozice tábor 2023